Даалгавар, түүний бүтэц, хариултын мэдээлэл, гүйцэтгэлийн мэдээллийг унших, тайлбарлах, зөвлөн туслах чиглэлээ тодорхойлоход суралцана.


Энэхүү цахим сургалт нь эрдэм шинжилгээний ажил хийхээр зорьж буй болон хийж буй багш, боловсролын салбарын ажилтан хэрэглээний программ ашиглан найдварын зэрэг өндөртэй судалгааны бүтээл боловсруулахад онол, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх болно. Мөн судалгааны шинэ санаа, түүнд тавигдах чухал шаардлагын талаарх онол, арга зүйд суралцна.  Та энэхүү сургалтад хамрагдсанаар дараах чадваруудад суралцах болно. Үүнд, 

 • Тухайн судалгааны ажлыг хэрхэн боловсруулах

 • Судалгааны сэдвээ хэрхэн сонгох

 • Олон нийтээс өгөгдөл цуглуулах материал хэрхэн бэлтгэх

 • Судалгааны ажлын үр дүнг хэрхэн боловсруулах

 • Судалгааны ажлаа эмхэтгэх, тайлагнах 

Сургалтын агуулгыг дараах байдлаар танилцуулж байна. Үүнд,

 1.      Судалгаа шинжилгээний ажил, түүнийг гүйцэтгэх, тайлагнах тухай

 • 1.1.   Судалгааны шинжилгээний ажил гэж юу вэ?
 • 1.2.   Судалгааны ажилд тавигдах шаардлага, гүйцэтгэх дараалал
 • 1.3.   Судалгааны ажлын сэдэв сонгох, судалгаанд бэлтгэх
 • 1.4.   Эрдэм шинжилгээний ажлын төсөл, түүнийг хэрэгжүүлэх
 • 1.5.   Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, тайлан бичих журам
 • 1.6.   Судалгааны ажилд танин мэдэхүйн аргуудыг ашиглах
 • 1.7.   Шинжлэх ухааны мэдээлэл цуглуулж боловсруулах, судалгааны ажил бичих
 • 1.8.   Судалгааны ажлын хамгаалалт
 • Сэдвийн шалгалт 10 онооны тест 3 удаа өгөх боломжтой.

2.      Google Form ашиглан олон нийтээс мэдээ, өгөгдөл цуглуулах

 • 2.1.   Google Form-ын асуулт орчинд санал асуулгын судалгаа ба тестийн шалгалт бэлтгэх
 • 2.2.   Google Form-оор авсан санал асуулгын судалгаа ба тестийн шалгалтын үр дүнг хувийн, асуултын, нэгтэгсэн горимуудаар үзэх
 • 2.3.   Google Form орчинд буй өгөгдлийг Google Sheet хүснэгтэд шилжүүлэх
 • Сэдвийн шалгалт 10 онооны тест 3 удаа өгөх боломжтой.

3.      Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах програм дээр судалгааны статистик боловсруулалт хийх

 • 3.1.   Санамсаргүй хэмжигдэхүүний үндсэн шинж чанарууд
 • 3.1.1.Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тоон үзүүлэлтийг хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах програмаар тодорхойлох
 • 3.1.2.Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хэлбэрүүд
 • 3.1.3.Математик дундажийн үнэмшилт хүрээ, хэмжилтийн шаардагдах тоог тодорхойлох
 • 3.1.4.Хэмижлтийн тоон утгуудыг шинжлэх
 • 3.1.5.Хэмижлтийн тоон утгууд корреляци хамааралтай эсэхийг шалгах
 • 3.1.6.Мэргэжлийн шинжээчдийн үнэлгээг статистикийн аргаар боловсруулах
 • 3.2.   Технологи ажиллагааны математик бичлэг, математик загварын тухай
 • 3.2.1.Математик загварын ерөнхий ойлголт, төрөл
 • 3.2.2.Математик загвар гаргаж авах арга
 • 3.2.3.Судалж буй үзэгдэл, юмсын өөрчлөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • 3.2.4.Хүчин зүйлсийн үндсэн түвшин ба тэдгээрийн өөрчлөгдөх хүрээ
 • 3.2.5.Хүчин зүйлсийн өөрчлөгдөх хүрээг сонгох
 • 3.2.6.Чөлөөний зэрэг, регрессийн коэффициентийн тоог тодорхойлох
 • 3.3.   Нэг ба олон хүчин зүйлт корреляцийн математик загвар гарган авах
 • 3.4.   Хүчин зүйлүүд ба үзүүлэлтийн хамаарлыг графикаар илэрхийлэх
 • Сэдвийн шалгалт 10 оноотой тест 3 удаа өгөх боломжтой.

4.      Бичвэр боловсруулах програм дээр судалгааны тайлан бичих аргачлал

 • 4.1. Google Docs
 • 4.2. Microsoft Word
 • Сэдвийн шалгалт 10 оноотой тест 3 удаа өгөх боломжтой.

5.      Судалгааны цахим танилцуулга бэлтгэх аргачлал

 • 5.1. Танилцуулга бэлтгэх аргачлал
 • 5.2. Илтгэлээ амжилттай танилцуулах арга
 • Сэдвийн шалгалт 10 оноотой тест 3 удаа өгөх боломжтой. 

Сургалтын эцсийн шалгалт 50 оноотой тест 3 удаа өгөх боломжтой. 

Нийт 100 оноо бүхий шалгуураар тус курсыг төгсөх болно.