Нээлттэй судлах онлайн сургалтууд

Зорилго: Цахим сүлжээний орчинд байгаа мэдээллийн зорилтыг тодорхойлох, үнэн бодит байдалд дүгнэлт хийх чадварыг хөгжүүлэх

Зорилтот бүлэг: Бүх багш, удирдах болон бусад ажилтнууд

Товч танилцуулга

Мэдээг бэлтгэн нийтлэх боломж нь мэдээллийн хэрэгслүүдээр хязгаарлагдахаа больж, хүн бүрийн гарт ирсэн нь тодорхой зорилго бүхий мэдээллийг түгээх боломжийг ихээр нэмэгдүүлжээ. Иймд цахим орчиноос мэдээллийг авахдаа энэхүү мэдээллийн ард ямар зорилго нуугдаж байгааг олж харах, ялган таних шаардлага хүн бүрт тулгарч байна.

Энэхүү курсыг судалснаар цахим орчинд байрлах тодорхой зорилготойгоор нийтэлсэн мэдээллийг ялган таних, түүний сөрөг нөлөөнд автахаас урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн тэнцвэрт байдалд дүгнэлт хийх чадварыг хөгжүүлэх юм. 


Курсын нэр: Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголт, хэрэглэгчийн түвшинд мэдээлэл хамгаалах арга

Та юу сурах вэ?

- Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар мэдлэгтэй болно.

- Хэрэглэгчийн түвшинд мэдээлэл хамгаалах аргуудаас суралцана.

Хэн суралцах боломжтой вэ?  

Багш, удирдлага, ажилтан

Суралцагчдад тавих шаардлага: 

Та компьютер ашиглах анхан шатны мэдлэгтэй байх

Сургалтын үр дүн: Та мэдээллийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголттой болж хэрэглэгчийн түвшинд мэдээллээ хамгаалж сурах юм.Сургалтын зорилго: Хөдөлгөөнт дүрс боловсруулах программ ашиглан төрөл бүрийн  мултимедиа агуулга бэлтгэх анхан шатны мэдлэгтэй болох

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Өөрийн хичээлийн агуулгыг мултимедиа хэлбэрт оруулах сонирхолтой багш нар

Та юу сурах вэ.

1. Flash программын хөдөлгөөн оруулах хэрэгслүүд

2. Motion tween, shape tween, classic tween ашиглах

3. Бусад боломжууд

Суралцагчдад тавигдах шаардлага: 

1. Компьютерийн ахисан шатны мэдлэгтэй байх

2. Интернет эх сурвалж ашиглаж чаддаг байх

3. Adobe flash cs5.5(бусад хувилбар байж болно) программыг өөрийн компьютерт заавал суулгасан байх

4. Photoshop, Illustrator зэрэг программтай ажилладаг бол давуу тал болно.


Зорилго: 

“Иргэний ёс зүйн боловсролыг дэмжих” ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж, сургалтын байгууллагын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд багш, сурагчид, эцэг эхчүүдийн хамтын үйл ажиллагааг өрнүүлэх, сургалтын байгууллагын орчинд бие биеэ дээдэлсэн, сэтгэлзүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлж, эерэг хандлагыг хэвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.