Сургалтын зорилго: 

Байгууллага хамт олон дотор хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах, бусдад нөлөөлөх бусдын дэмжлэгийг авч хамтын зорилгоо биелүүлэх үйл явцыг дэмжихэд чиглэнэ. 

Та юу сурах вэ.

 - Сэдвийн хүрээнд агуулга, жишээ намтар уншиж  судлах

 - Агуулгын хүрээнд  өөрийн үнэлгээ хийх, сорил даалгавар бөглөх        

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтан суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн орчинд бие дааж бүтээлчээр ажиллах ухамсартай, хувийн зохион байгуулалт, цагийн төлөвлөлттэй байх Сургалтын зорилго: 

СӨБ, ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтнуудад албан бичгийн найруулгын онцлог, хэлний хэм хэмжээний талаар судалж бичих чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. 

Та юу сурах вэ.

-Баримт бичгийн бичвэрийн найруулгын талаар уншиж судлан ойлголтоо нэмэгдүүлэх;

-Баримт бичгийн найруулгын талаар ойлголтоо нэмэгдүүлэх сорил бөглөх;

-Ажлын байрандаа баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж найруулан бичиж буй байдалдаа дүгнэлт хийх;

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтан суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн орчинд бие дааж бүтээлчээр ажиллах ухамсартай, хувийн зохион байгуулалт, цагийн төлөвлөлттэй байх 


Сургалтын зорилго: 

СӨБ, ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтнуудад “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын талаар судлан мэдлэг, ур чадвараа  дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Та юу сурах вэ.

-Унд, ахуйн ус хангамжид тавигдах шаардлага

-Ахуйн хэрэглээний ус хангамжид тавигдах шаардлага

-Ариун цэврийн байгууламжид тавигдах шаардлага

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтан суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Онлайн орчинд ажиллах чадвартай байх, хувийн зохион байгуулалт, цагийн төлөвлөлттэй байх 


Сургалтын зорилго: 

Насан туршдаа суралцахыг дэмжих боловсрол, түүнийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй бодлого, 21-р зууны үзэл баримтлалын талаар мэдлэг олгож,  суралцагчид насан туршдаа, тасралтгүйгээр мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг болох 

Та юу сурах вэ.

 • Боловролын шинэ эрин буюу бидний болон нийгмийн хэрэгцээнд үндэслэсэн боловсрол
 • НТБ-н бодлого, ОУ-н чиг хандлага, НТБ нь мэдлэгийн эдийн засгийн тулгуур болох нь
 • НТБ-г хэрэгжүүлэгч механизм ба энэ талаар ОУ-д баримталж буй бодлого
 • Албан ба албан бус боловсрол, амьдрах орчноос олж авсан мэдлэг ур чадварыг баталгаажуулах механизм
 • Насанд хүрэгчдэд боловсрол олгох хэлбэрүүд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Нээлттэй зайн боловсрол (open distance education), Нээлттэй их сургуулиуд, тэдгээрийн чанарын баталгаажилт, магадлан итгэмжлэл, ОУ-н чиг хандлага
 • Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтан, судлаачид суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн сургалтанд суралцах наад захын мэдлэгтэй байх, НТБ-н талаар үндсэн мэдлэг, мэдээлэлтэй байх

Тухайн агуулгын хүрээнд санал болгох дараагийн сэдвүүд.

 • Шинэ эрин үеийн нийгэм ба хүний хөгжил
 • Мэргэжлийн хөгжил дэх чадвар болон чанар
 • Насан туршдаа суралцахуй болон мэргэжлийн хөгжил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Өөрийн амьдралаа төлөвлөх нь, мэргэжлийн өөрчлөлтийг хэрхэн даван туулах вэ
 • Насан туршийн боловсрол дахь насанд хүрэгчдийн боловсрол
 • Насан туршийн боловсрол дахь бичиг үсгийн боловсрол
 • Насан туршийн боловсролын орчин үеийн онол ба практик