Тус курсэд 2015-2018 оны үндсэн сургалтад хамрагдсан боловч үндсэн сургалтын үнэлгээ хүрээгүйн улмаас багшлах эрх нь олгогдоогүй багш нар хамрагдана.