Курсын танлцуулга

Сэдэв: Суралцагчийн дүнгийн хүснэгт, дэлгэрэнгүй мэдээллийг томъёо ашиглан боловсруулалт хийх

Энэхүү курст суралцагч нь дараах чадваруудыг эзэмших боломжтой.

 • Хүснэгтэн мэдээлэл үүсгэх
 • Хүснэгтэд буй текстийг том үсгээр эхлүүлэх, бүх үсгийг том үсэг болгох, бүх үсгийг жижиг үсэг болгох
 • Нэг нүдэд бичигдсэн овог нэрийг салгах, хэд хэдэн нүдүүдэд байх текстүүдийг нэгтгэх
 • Регистрийн дугаараас нас, хүйсийг тооцоолох
 • Дүнгийн хүснэгт үүсгэх, улирлын болон жилийн эцсийн дүнг тооцоолох
 • Дүнг үсгээр болон үгээр илэрхийлэх томьёоллыг гаргах 

Энэхүү курст суралцахын тулд та компьютер, Интернэтийн дараах чадваруудыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Үүнд:

 • Вэбсайт руу орж мэдээлэл авах
 • Хавтас, файл, татаж авах, хуулах, хадгалах гэх мэт үг хэллэгүүдийг мэддэг байх
 • Хүснэгт боловсруулах MS Excel програмыг ашиглах
 • И-мэйл хаягтай, и-мэйлээ өдөр тутам шалгаж багшийн явуулсан и- мэйлүүдийг хүлээн авах, хариулах
 • Хэлэлцүүлгийн талбарыг ашиглаж санал бодлоо илэрхийлэх, чат ашиглах
 • Курсын талбараас PDF файлыг татаж авах, хэвлэх

Сэдэв: Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголт, хэрэглэгчийн түвшинд мэдээлэл хамгаалах арга

Та юу сурах вэ?

- Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар мэдлэгтэй болно.

- Хэрэглэгчийн түвшинд мэдээлэл хамгаалах аргуудаас суралцана.

Хэн суралцах боломжтой вэ?  

Багш, удирдлага, ажилтан

Суралцагчдад тавих шаардлага: 

Та Компьютер ашиглах анхан шатны мэдлэгтэй байх

Цагийн багтаамж: 10 цаг

Сургалтын хугацаа: Тус курсэд 7 хоног тутам шинэ суралцагч авна. Курсэд суралцахийг хүссэн суралцагч нь 7 хоногийн турш тус курс дах хичээлүүдийг үзэж судлах боломжтой.

Та Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах шаардлага хангасан, нэр нь баталгаажсан бол хэддүгээр ээлжийн сургалтад хамрагдахаас шалтгаалан дараах заасан хугацаанд л суралцах боломжтой. Учир нь тус курсийн суралцагчийн тэнцвэртэй байлгах төдийгүй курс удирдаж буй багш танд зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх цагийн ачааллыг тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй байдаг.

Сургалтын үр дүн: Та мэдээллийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголттой болж хэрэглэгчийн түвшинд мэдээллээ хамгаалж сурах юм.

Сэдэв: Нэгж ба ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загвар хуудас бүтээх, хэвлэх тохиргоо хийх аргачлал

Та юу сурах вэ?

1.MS Word программын Template-тай танилцах

2. Ажлын хуудасны тохиргоо хийх

3. Ажлын хуудасны хэмжээний тохиргоо хийх

4. Нэгж болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах загвар бүтээх аргуудтай танилцах

5. Нэгж болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах загвар бүтээх аргуудад суралцах, дадлага хийх

6. Боловсруулсан мэдээллийн хэвлэгдэх муж ба элементүүдийг тодорхойлж сурах

Хэн суралцах боломжтой вэ?

Удирдлага, багш, ажилтнууд

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

- MS Word программ дээр ажиллах чадвартай байх

- Нэгж болон ээлжит хичээл боловсруулах чадвартай байх

Цагийн багтаамж: 10 цаг

Сургалтын хугацаа: 

- Тус курсэд 7 хоног тутам шинэ суралцагч авна. Курсэд суралцахийг хүссэн суралцагч нь 7 хоногийн турш тус курс дах хичээлүүдийг үзэж судлах боломжтой.

- Та Багшийн мэргэжил дээшлүүэх үндсэн сургалтад хамрагдах шаардлага хангасан, нэр нь баталгаажсан бол хэддүгээр ээлжийн сургалтад хамрагдахаас шалтгаалан дараах заасан хугацаанд л суралцах боломжтой.

Сургалтын үр дүн: 

- Нэгж ба ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийн загвар хуудас бүтээх тэдгээртэй ажиллах, боловсруулсан хөтөлбөр болон мэдээллээ хэвлэх тохиргоонуудыг хийх чадвартай болно.

- Хуудасны тохиргоо, хэвлэгдэх муж ба элементүүдийг тодорхойлох, ажлын талбарыг хуудаснуудад хуваах, хэвлэхийн өмнө урьдчилан харах

- Ажлын хуудсыг хянаад хэвлэх


Сургалтын зорилго: Хөдөлгөөнт дүрс боловсруулах программ ашиглан төрөл бүрийн  мултимедиа агуулга бэлтгэх анхан шатны мэдлэгтэй болох

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Өөрийн хичээлийн агуулгыг мултимедиа хэлбэрт оруулах сонирхолтой багш нар

Та юу сурах вэ.

1. Flash программын хөдөлгөөн оруулах хэрэгслүүд

2. Motion tween, shape tween, classic tween ашиглах

3. Бусад боломжууд

Суралцагчдад тавигдах шаардлага: 

1. Компьютерийн дунд шатны мэдлэгтэй байх

2. Интернет эх сурвалж ашиглаж чаддаг байх

3. Adobe flash cs5.5(бусад хувилбар байж болно) программыг өөрийн компьютерт суулгасан байх

Цагийн багтаамж: 10 цаг

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 7 хоног


Сэдэв: Adobe Photoshop CS6 программын хэрэглээ

Та юу сурах вэ?

1. Photoshop CS6 программын хэрэгсэл, удирдлагын самбар, панелуудыг ашиглаж сурна.

2. Нэрийн хуудасны эх бэлтгэж сурна.

3. Талархал, өргөмжлөлийн эх бэлтгэж сурна.

4.Танилцуулга (3 нугалбар хэлбэрийн) бэлтгэж сурна.

Хэн суралцах боломжтой вэ?

Удирдлага, багш, ажилтнууд

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

- Paint программын талаар ойлголт, мэдлэгтэй байх

- Компьютерт программ хангамжыг хэрхэн суулгаж ашиглах талаар мэдлэгтэй байх

- Photoshop программын цэс түүний үүргийн талаар зохих мэдлэгтэй байх

Цагийн багтаамж: 10 цаг

Сургалтын хугацаа: 

- Тус курсэд 7 хоног тутам шинэ суралцагч авна. Курсэд суралцахийг хүссэн суралцагч нь 7 хоногийн турш тус курс дах хичээлүүдийг үзэж судлах боломжтой.

- Та Багшийн мэргэжил дээшлүүэх үндсэн сургалтад хамрагдах шаардлага хангасан, нэр нь баталгаажсан бол хэддүгээр ээлжийн сургалтад хамрагдахаас шалтгаалан дараах заасан хугацаанд л суралцах боломжтой.

Сургалтын үр дүн: 

- Та Adobe Photoshop CS6 программыг ашиглан нэрийн хуудас, талархал, танилцуулганы эх бэлтгэх чадвартай болж хичээл, үйл ажиллагаандаа хэрэглэх юм.

Сэдэв: Нээлттэй эх үүсвэр ашиглан онлайн сургалт зохион байгуулах нь

Сэдвийн танилцуулга: 

Энэ сургалтыг сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнийг сонирхон бүтээдэг. Цаашид онлайн сургалт зохион байгуулах хүсэл сонирхолтой, бүтээлч багш нартаа зориулан зохион байгуулж байна.

Хүрэх үр дүн:

 • Moodle сургалт удирдлагын системийн талаар ойлголттой болно
 • Онлайн сургалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах тодорхой түвшний арга, туршлагатай болно. 
 • Өөрийн онлайн сургалтын нөөц материалтай болно
 • Онлайн сургалтын системд өөрийн онлайн курс, агуулгыг бүтээнэ.
Суралцагчид тавигдах шаардлага:

 • Өөрийн цахим хэрэглэгдэхүүний нөөц сантай байх
 • Онлайнаар суралцаж байсан туршлагатай
 • Хийх ажлаа төлөвлөж, төлөвлөлтийнхөө дагуу тууштай ажиллаж чаддаг байх
 • Онлайн сургалтын ангидаа тогтмол ордог байх
 • Курсын багшаас өгсөн үүрэг даалгаварт хариуцлагатай8 бүтээлчээр хандах
Техник шаардлага:

 • Интернетэд холбогдох боломжтой байх
 • Иж бүрэн, хэвийн ажиллагаа бүхий компьютер