2020 оны Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт-Мэргэжлийн онол арга зүй онлайн курст дүрслэх урлаг, технологийн 1,5,10 дахь жилдээ ажиллах буй багш нар хамрагдана.