"АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ СУРГАЛТ"

Танилцуулга
ЕБС-ийн Удирдах болон бусад ажилтанд өгөх зөвлөмж Анги удирдсан багшид өгөх зөвлөмж Багшаас эцэг эхэд өгөх зөвлөмж
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

АМЧБО төслийн хүрээнд бичсэн ном, гарын авлага, материалууд

- Сургуулийн удирдлагын гарын авлага
- АМЧБО үйл ажиллагааг төлөвлөх нь
- Сурагч ажил мэргэжлийн төлөвлөгөө /8-р анги/
- Сурагчийн ажил мэргэжлийн төлөвлөгөө /9-р анги/
- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа ба СУРАЛЦАХ ЧИГЛЭЛ
- Ажил мэргэжлээ сонгох нь
- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа /Ахлах ангийн багшийн гарын авлага/
- Багшийн гарын авлага
- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа /ЕБС-ийн ахлах ангийн суралцагчийн дасгал ажлын ном/
- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа /ЕБС-ийн ахлах ангийн суралцагчийн дасгал ажлын ном/
- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа /Эцэг эх, асран хамгаалагчид зориулсан зөвлөмж/


ЕБС-ийн Англи хэлний багш нарын оношлох судалгааны талбар