Хичээлийн үнэлгээг интерактив ба онлайн орчинд шийдэх арга зүйг явцын ба эцсийн үнэлгээг хэрэгжүүлэх ажлын хуудас  ашиглах, үнэлгээний а425-г тооцоолох


СӨБ, Бага боловсролын багш нарт зургийн аргачлал

Зорилго: 

Хүүхдийн зурах дүрслэх чадварыг сонирхолтой аргаар хөгжүүлэх боломж

Агуулга:

СӨБ болон Бага боловсролын багш нарын урлан бүтээх чадварын суурь болсон зурах чадварыг хөгжүүлэх.

Хамрах хүрээ: 

СӨБ болон бага боловсроын багш нар


HTML5 кодоор нэг болон хэд хэдэн нүүр статик вэб хуудас хийх чадвар эзэмшинэ. 

Цахим орчинд санал асуулгын судалгаа  авах ба тестийн шалгалт авах аргуудыг  эзэмшсэн байна.

Google ClassRoom ашиглан зайны  сургалт зохион байгуулах арга барилтай  болсон байна.


Goolge Meet холболтыг цахим орчинд үр  дүнтэй ашиглах чадвар эзэмшсэн байна.

Зайн сургалтын онол, арга зүй: Суралцагчдыг идэвхжүүлэх дизайн, төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал