Ухаалаг гар утасны аппсуудыг сургалтад  амжилттай хэрэглэх аргачлал эзэмшсэн  байна.

Goolge Meet холболтыг цахим орчинд үр  дүнтэй ашиглах чадвар эзэмшсэн байна.

Google ClassRoom ашиглан зайны  сургалт зохион байгуулах арга барилтай  болсон байна.


Цахим орчинд санал асуулгын судалгаа  авах ба тестийн шалгалт авах аргуудыг  эзэмшсэн байна.

Зайн сургалтын онол, арга  зүй: Суралцагчдыг  идэвхжүүлэх дизайн,  төлөвлөгөө боловсруулах  аргачлал

Зайн сургалтыг зохион байгуулахад  суралцагчдын анхаарлыг татах, түүнчлэн  сэтгэл ханамжтай байлгах төлөвлөлт  хийхэд шаардагдах арга зүй, мэдлэг нь  дээшилсэн байна.
Веб хуудас хийх анхан шатны мэдлэг,  энгийн статик веб хийх чадвартай болно


Сургалтын зорилго: Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш ажилтнуудад онцгой нөхцөлд сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн үргэлжлүүлэх, сурлагын хоцрогдол арилгах, суралцагчдын бие даан сурах арга барилыг дэмжихэд цахим сургалтын  хэрэгслүүдийг хэрэглэх арга зүйд суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх

Үүнд дараах агуулгуудыг судлах болно. 

 Google meet

 Voov

 Zoom

Зорилтот бүлэгД : ЕБС-ийн багш нарт

Товч агуулга: Онлайн хичээлийг зохион байгуулах программуудыг судлах, Онлайн холболтоор сургалт хөтлөх  чадварт суралцах

Курсын удирдагч багш

Г.Дулмаа /БМДИ-ийн арга зүйч/


Хичээлийн үнэлгээг интерактив ба онлайн орчинд шийдэх арга зүйг явцын ба эцсийн үнэлгээг хэрэгжүүлэх ажлын хуудас  ашиглах, үнэлгээний а425-г тооцоолох