2015-2018 оны хичээлийн жилд эхний болон 5,10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах ажилтан мөн бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан боловч дүн хангалтгүй байгаа суралцагчдад зориулсан онлайн сургалтын талбар

Зорилго: Цахим сүлжээний орчинд байгаа мэдээллийн зорилтыг тодорхойлох, үнэн бодит байдалд дүгнэлт хийх чадварыг хөгжүүлэх

Зорилтот бүлэг: Бүх багш, удирдах болон бусад ажилтнууд

Товч танилцуулга

Мэдээг бэлтгэн нийтлэх боломж нь мэдээллийн хэрэгслүүдээр хязгаарлагдахаа больж, хүн бүрийн гарт ирсэн нь тодорхой зорилго бүхий мэдээллийг түгээх боломжийг ихээр нэмэгдүүлжээ. Иймд цахим орчиноос мэдээллийг авахдаа энэхүү мэдээллийн ард ямар зорилго нуугдаж байгааг олж харах, ялган таних шаардлага хүн бүрт тулгарч байна.

Энэхүү курсыг судалснаар цахим орчинд байрлах тодорхой зорилготойгоор нийтэлсэн мэдээллийг ялган таних, түүний сөрөг нөлөөнд автахаас урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн тэнцвэрт байдалд дүгнэлт хийх чадварыг хөгжүүлэх юм.