2015-2018 оны хичээлийн жилд эхний болон 5,10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах ажилтан мөн бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан боловч дүн хангалтгүй байгаа суралцагчдад зориулсан онлайн сургалтын талбар